ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да продължите използването на интернет страницaтa ourefty.com и преди да извършите покупка на стоки. Актуалният вариант на тези Общи условия е публикуван и се поддържа на интернет страницата, представляваща онлайн магазин (ouefty.com).

 

 1. Общи условия

Страницата (онлайн магазинът) е собственост на „АЕСТА“ ЕООД, наричано по-нататък за краткост  “САЙТA”.

 „АЕСТА“ ЕООД (наричано също така Доставчика) е търговско дружество, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България с ЕИК . 206890678, седалище и адрес на управление - със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Ген. Тотлебен № 30-32, представлявано от Добрина Манолова, тел.: 0884257910, email: [email protected].

  С настоящите общи условия се дефинират всички взаимоотношения между Доставчика –  „АЕСТА“ ЕООД и потребителите – купувачи на стоки, предлагани в САЙТА, при и по повод покупка чрез средство за комуникация от разстояние, без физически контакт между страните.

САЙТЪТ предоставя възможност за покупка на стоки, избрани от потребителя, които ще бъдат доставени до посочен от него адрес в България. Поръчки и изпълнение на поръчки през САЙТА са възможни само в България и чрез българската версия на САЙТА.

В случай, че не сте съгласни с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, моля не използвайте САЙТА за извършване на покупки. Потвърждаването на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ е задължителен елемент на ползването на САЙТА и извършване на покупки чрез същия.

Доставчикът си запазва правото да изменя по всяко време и по своя преценка, настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. Изменените ОБЩИ УСЛОВИЯ влизат незабавно в сила и стават задължителни за ПОТРЕБИТЕЛЯ от момента на публикуването им на САЙТА. Потвърждение на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ е елемент на всяко действие по потвърждаване на поръчка. Те са неразделна част от Договора за продажба на Стока от разстояние.

Използването на услугите на САЙТА може да бъде извършвано единствено за лични/нетърговски цели. Използването на услугите за всякакви други цели, няма да бъдат обвързващи за доставчика, и няма да породят договорни  последици за страните.

„АЕСТА“ ЕООД не гарантира и не се задължава да осигури работата на сайта без прекъсване или без възникване на грешки.

 1. Технически стъпки за сключване на договор

Договорите чрез сайта се сключват на български език и се съхраняват в базата данни на Доставчика. Потребителите на сайта сключват договора като добавят в количката избраните стоки и натиснат бутона “Плащане”. На страницата за поръчка Потребителите трябва да попълнят данни си:
Имена, адрес за доставка, телефон за връзка, имейл адрес;
Фирмени данни за фактура (в случай на поръчка от юридическо лице).

След въвеждане на горепосочените данни, необходими за поръчката, Потребителите изберат начин на плащане.

Потребителите имат възможност да извършат поръчка чрез сайта като:

 • Регистрирани потребители – предварително предприети действия от страна на Потребителя, изразяващи се в създаването на „профил“/ „акаунт“ в сайта и даващи възможност да бъдат предварително зададени и запаметени данните му. Функционалността дава право на последваща промяна на въведените данни;
 • „Гост“ потребители – потребители на сайта, които попълват данните си за една конкретна поръчка без данните да се запаметяват и без възможност за последваща поръчка и/или промяна на същите.

Поръчка на стока не може да бъде извършенa, без предварително приемане на настоящите общи условия, което се извършва чрез маркиране на полето „Съгласен съм с Общите условия”. С маркиране на полето, указващ изрично „Съгласен съм с Общите условия”, разположено на уебсайтa ouefty.com се счита, че Вие приемате и сте съгласни с настоящите Общи условия.

При предоставяне на некоректни или неверни данни, клиентът губи правото си да получи направената поръчка.

След като попълнят данните си и изберат начин на плащане, с натискане на бутон, указващ изрично „Плащане”, се счита, че поръчката е направена, изпратено е изявление за сключване и договорът за покупка на избраните стоки е сключен.

При направена поръчка в електронен магазин ourefty.com, ще получите автоматично потвърждение на поръчката на посочения от Вас e-mail адрес, с което Ви уведомяваме за успешно приета поръчка.

Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

ВАЖНО! Потребителите могат да поправят или коригират по всяко време въведените данни в своя Профил, само ако са избрали да се регистрират. Промени и корекции са възможни не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на Договора. Ако Потребител е направил поръчка като „гост“, въведените данни не се пазят в сайта и не могат да бъдат променяни.

В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли".

 1. Дефиниции

Навсякъде в тези Условия следните думи и изрази, когато започват с главна буква (включително и когато са членувани и/или употребени в множествено число), ще имат посочените в този член значения, освен когато контекстът изисква друго:

3.1. Договор за продажба на стока от разстояние - договор, сключен въз основа на предложение от страна на Доставчика чрез уебсайт ouefty.com, при който от датата на отправяне на предложението до сключването на договора страните не са във физически контакт помежду си.

3.2  Потребител/Клиент – всяко физическо лице, което използва Сайта по какъвто и да е начин, включително, но не само като го разглежда, прави поръчки през него, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез него.

3.3.Сайт– домейнът  ourefty.com се поддържа от "КлаудКарт" АД

3.4.  Акаунт/ профил – раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка, да ползва вече въведените данни (в същия или променен вид) за последващи поръчки и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, фактури и др.)

3.5. Кошница – функционалност, чрез която сайта запаметява всеки продукт избран от Потребителя за конкретна поръчка (като вид, брой и цена). При натискане на бутон „Завърши поръчката“ се изпраща изявление за сключване на Договора за продажба на Стока от разстояние за всички продукти в кошницата към този момент.

3.6. Поръчка или Заявка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Доставчика и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Доставчика през Сайта намерението си за купуване на стоки от Сайта.

3.7. Продукт(-и) /Стока(-и) – всеки предмет на договор за продажба от разстояние, сключен между Клиента и Доставчика през САЙТА, който се предоставя на Потребителя срещу заплащане.

3.8. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на, Сайта, марката на Доставчика или определени Стоки, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Доставчика.

3.9. Бюлетин – комуникационна форма, която се изпраща под формата на търговско предложение от Доставчика по заявка до въведения в акаунта e-mail адрес на Потребителя

 

 

 

 1. Авторски права и права върху марки

Съдържанието в Сайта – информация, марки, данни и снимков материал е собственост на „АЕСТА“ ЕООД и/или на неговите партньори и доставчици и е защитено с авторски или права върху марки. Нито една част от този САЙТ не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на „АЕСТА“ ЕООД и/или на неговите партньории доставчици. Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите действащи закони.

Новините в Сайта са предназначени само за лична информация. Употребата им извън този смисъл като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма без знанието и одобрението на „АЕСТА“ ЕООД е непозволено.

 

 1. Стоки

Сайтът предлага на Потребителя възможност за извършване на онлайн покупка на стоките, публикувани в него.

Стоките, които се предлагат за продажба чрез Сайта са оригинален продукт на посочената върху тях търговска марка.

Стоките притежават обикновените характеристики за вида стока, към който принадлежат, съобразно обикновеното им предназначение. В случай, че определен артикул притежава особена или специфична характеристика, това се указва изрично при представянето му.

„АЕСТА“ ЕООД запазва правото си да променя цената и условията на отпускане на продукти, които са представени на сайта, без да уведомява своите потребители, както и да коригира грешки в описанието на продуктите. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация, както и промяна на дизайна на продуктите. Възможно е да съществуват разлики (нюанси) в цветовете на снимката на стоките, представени в сайта и реалните цветове на продукта. Ако съществува такава разлика, то тя е в резултат на несъвършенства на процеса на възпроизводство и не е умишлена. Поради същата причина е възможно да съществуват детайли, които не могат да бъдат открити или трудно се установяват на публикуваната снимката. При продукти с цветови асортимент, доставката е според наличностите.

Цената на стоките е в български лева (BGN) и е посочена при представянето й. Тази цена е крайна, с включени всички данъци и такси.

Цената на стоките не включва пощенските и транспортни разходи, свързани с тяхната доставка.

Промоциите, както и други преференциални условия, които са обявени в сайта са валидни и се отнасят само за сайта ourefty.com и за продажбата на продукти от разстояние, която се осъществява през САЙТА. Всички промоции са до изчерпване на наличните количества.

Всяка информация публикувана в САЙТА е актуална към момента на нейната визуализация преди сключването на договора за продажба на стока от разстояние.

 1. Начини за плащане

Плащането на Поръчка се извършва с Дебитна/кредитна карта през BORICA/Вирутален ПОС терминал. 

Ако страницата ще съхранява данни за карти, тук трябва да се допълни със съответните препратки към Политиката за поверителност/ има особености и конкретни насоки по темата.

 1. Доставка

„АЕСТА“ ЕООД орагинизира доставката, съгласно посочения от Клиента адрес. В случай, че Клиентът е заявил своята поръчка за получаване до офис на куриерска фирма, има срок от 7 работни дни от датата на доставка, за да я приеме, след което поръчката се анулира и се връща обратно на склад в София. без разноски за потребителя.

Срокът за доставка е  5 работни дни, считано от датата на поръчката.

 

Правата на Клиент във връзка с доставени стоки се упражняват по отделно за всяка стока и по конкретен договор за продажба на стока от разстояние. Ползвателят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика. Ако Ползвателят не уведоми Доставчика, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен в случай на скрити недостатъци.Упражняването на право, включително на отказ по смисъла на Закон за защита на потребителите, във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на другите стоки в този или друг договор за продажба на стока от разстояние.

 

 

 1. Отговорност

Доставчикът е длъжен да уведоми Клиента и да възстанови платените от него суми, в случай, че не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, както и във всички форсмажорни или други случаи, при които доставката не може да бъде изпълнена. 

„АЕСТА“ ЕООД не носи отговорност за каквито и да е щети в следствие на посещението на уебсайта и информацията, публикувана в него.

„АЕСТА“ ЕООД не носи отговорност в случай на сключване на договор за продажба на стока от разстояние, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

„АЕСТА“ ЕООД не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи, в това число „АЕСТА“ ЕООД не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

„АЕСТА“ ЕООД не носи отговорност за продукти, които са с изчерпани количества или променени от доставчици условия на продажба, за отпаднали продукти от списъци, със заличени цени, неразрешени за употреба.

„АЕСТА“ ЕООД не носи отговорност за вреди от Клиента на трети лица.

Ако поради технически или човешки фактори, пробив на сайта от трети лица или злоупотреба с информацията на сайта без знанието на „АЕСТА“ ЕООД забележите нередности, моля веднага сигнализирайте:e-mail: [email protected]

Чл. 29. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

(2) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата (домейн)

Чл. 32. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия, само при условие че докаже, че е предприел достатъчно мерки за защита.

 

 1. Защита на личните данни

„АЕСТА“ ЕООД е администратор и обработва лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), (ОВ, L119/1 от 4 май 2016 г.).

 

„АЕСТА“ ЕООД има право във всеки един момента да изиска от Клиента да удостовери достоверността на всяко едно от обявените обстоятелства. 

 

„АЕСТА“ ЕООД обработва лични данни в съответствие с оповестената на интернет страницата Политика за поверителност и Политика за бисквитките. С Политиките може да се запознаете:

Политика за поверителност – тук

Политика за бисквитките – тук

 

Всеки Клиент е длъжен да се запознае с Политиките свързани със защита на личните му данни, преди използването на сайта и неговите функционалности.

 

Всеки Клиент се счита, в съответствие с този Раздел, че разполага с информацията по смисъла на чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), (ОВ, L119/1 от 4 май 2016 г.), оповестена с Политиките за поверителност и бисквитки и публикувани на ...................................   

 

 1. Права и задължения при продажба от разстояние

„АЕСТА“ ЕООД се задължава да осигури условия за правилното опаковане, транспортиране и доставяне на продуктите, така че да бъдат запазени техните качества и ефикасност.

Клиентът има правото да върне продукт, за негова сметка при условията на куриерското дружество, в рамките на 14 дни от закупуването му, ако промени мнението си по каквато и да е причина, при условие, че по продукта няма следи от употреба и е в оригиналната си опаковка Поради естествето на продуктите и от хигиенни съображения, върнати продукти се приемат само в случай, че външната опаковка на продукта (кашон) е неотваряна.

 

При изпълнение на по-горе описаните условия след получаване на продукта „АЕСТА“ ЕООД се задължава да върнат на Клиента сумата платена за определения продукт. Възстановяването се извършва към платежното средство, използвано при първоначалната транзакция по Поръчката, освен ако Клиентът изрично не се съгласи за друг начин. Това възстановяване не е и няма да бъде свързано с никакви разходи за Клиента.

Образец на Приложение № 6 към ЗЗП:

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

– До: ..........................., със седалище и адрес на управление: ......................................, ел. адрес: ................................

 

– С настоящото уведомявам/уведомяваме, че се отказвам/отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следната стока/услуга: …  …………………………………………………………………………………………………

– Поръчано на/получено на: ………………………………. г.

– Име на потребителя/ите: …………………..……………………………………………………………………………………………………..

– Адрес на потребителя/ите: ……………………………………………………………………………………………………………………….

– Подпис на потребителя/ите : …………………………………………

– Дата: …………………………..

 

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ:

Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите на контактните данни, посочени на (домейн) и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).

Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт (домейн). Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

 

Действие на отказа.

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването по посочена от вас банкова сметка; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас, с изкл. на куриерските разходи за връщане.

Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно в неупотребяван вид и с ненарушена външна опаковка (кашон).   

Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително сумата за доставката или стандартната куриерска услуга.

Допълнителна потребителска информация вижте на (домейн).

 1. Надзорни органи

11.1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2,

тел. 02/91-53-515, 02/91-53-519

факс 02/91-53-525

Email: [email protected]

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

11.2. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Email: [email protected]

Уебсайт: www.kzp.bg

 

11.3. Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: гр. София 1000, бул. "Витоша" №18

Телефон: (02) 935 61 13

Факс: (02) 980 73 15

Email: [email protected]

Уебсайт: www.cpc.bg

 

Сравнение на продукти
Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки